Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản - Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh

Nghiên cứu này xác định sự ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy đa biến, được sử dụng trên 208 quan sát thực tế.