Các quan điểm về tích hợp của thông tin kế toán và cách thức đo lường

Bài viết làm rõ những đặc điểm chất lượng của thông tin kế toán đó là tính thích hợp của thông tin, tổng hợp các mô hình đo lường tính thích hợp của thông tin kế toán.