Đánh giá an toàn về bền của kết cấu công trình biển cố định bằng thép chịu tải trọng sóng ngẫu nhiên ở vùng nước sâu, áp dụng vào điều kiện biển Việt Nam

Bài viết trình bày tóm tắt phương pháp luận đánh giá an toàn theo điều kiện bền cho kết cấu khối chân đế của công trình biển cố định bằng thép trong điều kiện nước sâu, nhằm áp dụng vào điều kiện biển Việt Nam từ 200 m đến 400 m.