Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn mới huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn mới (NTM) huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Phương pháp nghiên cứu bao gồm: chọn điểm nghiên cứu; thu thập và xử lý số liệu; đánh giá sự hài lòng của người dân