Đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP) cho cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ cấp huyện - Nghiên cứu tại Phú Xuyên, Hà Nội

Bài viết nghiên cứu điển hình huyện Phú Xuyên – Hà Nội để đưa ra đề xuất về mô hình PPP khả thi cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tại địa phương.