Đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Đông Nam Bộ

Bài viết nghiên cứu hiện trạng phát triển khởi nghiệp, hiện trạng chính sách, khó khăn vướng mắc và đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Đông Nam Bộ. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.