Đổi mới trong đào tạo kiến trúc sư của Trường đại học Xây dựng

Bài viết trình bày đổi mới chương trình đào tạo cho phù hợp với chương trình các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; đổi mới về hợp tác liên kết đào tạo quốc tế, đưa hoạt động hợp tác đào tạo đối với các trường đại học trong và ngoài nước làm cơ bản then chốt cho đổi mới đào tạo...