Ebook Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ" với các nội dung: pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật và quy định khác liên quan đến hệ thống sở hữu trí tuệ và thực thi; quản lý sở hữu trí tuệ; khả năng tiếp cận, tính bảo mật và sự tiện lợi trong sử dụng; nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ; đào tạo chuyên môn về sở hữu trí tuệ; li-xăng (chuyển giao quyền sử dụng); các chương trình và sự hỗ trợ dành cho trường đại học và tổ chức nghiên cứu và triển khai...