Ebook Giá trị bền vững: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Giá trị bền vững có kết cấu nội dung gồm 2 phần: giới thiệu, câu chuyện của Deena, các công ty chủ lưu đang phát triển hiệu quả nhờ làm ăn đàng hoàng,...Mời các bạn cùng tham khảo!