Ebook Kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng cấu trúc: Phần 1 - TS. Lê Văn Phùng

Ebook Kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng cấu trúc: Phần 1 gồm nội dung chương 1 và 2. Chương 1 trình bày những khái niệm cơ bản về hệ thống và hệ thống thông tin. Chương 2 giới thiệu quy trình phân tích và thiết kế hệ thống hướng cấụ trúc.