Ebook Làm giàu theo cách của bạn: Phần 1

Phần 1 Ebook Làm giàu theo cách của bạn hướng dẫn chia sẻ các nguyên tắc mang tính quy tắc và tích cực của Brian Tracy và các chiến lược dẫn đến sự thành công đã được chứng minh. Các nguyên tắc và chiến lược mà hàng ngàn người Mỹ đã đựơc học trong các hội nghị chuyên đề hàng năm của ông. Mời các bạn tham khảo!