Ebook Nhập môn phân tích thông tin có bảo mật: Phần 2 - TS. Hồ Văn Canh, TS. Nguyễn Viết Thế

Ebook Nhập môn phân tích thông tin có bảo mật: Phần 2 có nội dung trình bày một số phương pháp thám mã dữ liệu DES, mật mã công khai và phương pháp thám mã, phương pháp tấn công RSA không cần phân tích nhân tử.