Giải pháp hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng tại quỹ đầu tư phát triển tỉnh Thái Nguyên

Bài viết dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thái Nguyên, bài viết đã đánh giá hiện trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2018, thông qua nghiên cứu điển hình trường hợp 07 dự án đã và đang triển khai thực hiện do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thái Nguyên là chủ đầu tư.