Giải pháp mới giảm cao trình đỉnh đê bảo vệ bờ biển

Bài viết đề xuất giải pháp mới, cho phép giảm chiều cao sóng sau khi tác động vào công trình, là nhân tố quyết định đến việc lựa chọn cao trình đỉnh đê biển.