GIÁO TRÌNH CƠ HỌC KẾT CẤU

Giáo trình Cơ học kết cấu lần này được biên soạn theo đề cương
“Chương trình giảng dạy môn Cơ học kết cấu” do tiểu ban môn học của
Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo. So với lần xuất bản trước, giáo trình
lần này được viết ngắn gọn, rõ ràng và đã có bổ sung, sửa chữa, điều
chỉnh một số phần để thuận tiện hơn cho việc học tập của sinh viên.