Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý

"Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý" giới thiệu về hệ thống thông tin quản lý; các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin; thiết kế cơ sở dữ liệu; xây dựng và phát triển hệ thống thông tin; các hệ thống thông tin cấp chuyên gia; các hệ thống thông tin chức năng trong doanh nghiệp; hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định.