GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN MÁY KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Trong hoạt động thương mại, chất lượng hệ thống thông tin kế toán có ảnh
hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Vì thế một hệ thống quản lý
tài chính kế toán nhanh, mạnh, cung cấp một cách chính xác và kịp thời
thông tin, làm cơ sở cho nhà lãnh đạo ra các quyết định quản trị một cách
nhanh chóng, hiệu quả là vô cùng cần thiết. Ngày nay, do tính đa dạng và
phức tạp của các hoạt động kinh doanh, cùng với sự phát triển và ngày càng
phổ cập của Công nghệ Thông tin, các phần mềm kế toán đang trở thành
công cụ hỗ trợ hiệu quả và chính xác nhất. Các phần mềm kế toán giúp các
doanh nghiệp xử lý thông tin nhanh, an toàn; cung cấp các báo cáo kế toán
kịp thời, hiệu quả.