Giáo trình kỹ thuật thi công - Tập 1

Khoa học công nghệ cây dựng được hiện đại hóa, làm đòn bẩy cho ngành xây dựng phát triển. Về khảo sát, thiết kế, tư vấn, yêu cầu là phải có khả năng đảm nhận các công trình độ quốc tế. Về thi công có khả năng thực hiện được công trình và tổ hợp công trình phức tạp có công nghệ cao, đòi hỏi trang thiết bị hiện đại, Về vật liệu xây dựng, sản xuất ngang trình độ tiên tiến thế giới, có thể xuất khẩu và cạnh tranh trên thương trường