Giáo trình Quản lý Nhà nước về Tài chính Công

Tài chính nhà nước là một bộ phận hữu cơ của nền tài chính quốc gia. Nó ra đời, tồn tại và phát triển gần với sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước và sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa , tiền tệ. Nhà nước xuất hiện đòi hỏi phải có nguồn lực vật chất nhất định để nuôi sống bộ máy nhà nước và thực hiện các chức năng kinh tế, xã hội do cộng đồng giao phó.