Giáo trình sinh học phân tử màng tế bào - GS.TS Đỗ Ngọc Liên

Cơ thể sống được hình thành đầu tiên cùng với việc tạo ra một "lớp hàng rào sinh học" bao bọc tách biệt bản thân nó với môi trường xung quanh và vũ trụ bao la. "Lớp hàng rào sinh học" này định nghĩa là "màng tế bào" hay là màng sinh chất