Hạch Toán Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp

Khi phản ánh vào TK 111 "Tiền mặt" số tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập, xuất quỹ tiền mặt. Đối với khoản tiền
thu được chuyển nộp ngay vào Ngân hàng (không qua quỹ tiền mặt của đơn vị) thì không ghi vào bên nợ TK
111 "Tiền mặt" mà ghi vào bên nợ TK 113 "Tiền đang chuyển".