HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH_KẾ TOÁN

Phần mềm kế toán BAS được thiết kế theo Thông tư 103/2005/TT-BTC ngày
24/11/2005 của Bộ Tài Chính: Qui định về tiều chuẩn và điều kiện của Phần mềm
kế toán;
Phần mềm kế toán BAS được cập nhật nội dung theo Quyết định số 15/2006/QĐ-
BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài Chính (dùng cho DN vừa và nhỏ) và theo
Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài Chính (dùng
cho DN nhỏ và vừa)
Hỗ trợ thiết lập các báo cáo thuế GTGT theo mẫu của Cơ quan thuế và in báo cáo
thuế bằng mã vạch.
Kiểm soát được toàn diện tình hình tài chính - kế toán của Doanh nghiệp.
Thiết kế theo yêu cầu đặc thù của từng Doanh nghiệp.