Hoàn thiện chứng từ và sổ kế toán trong công tác kế toán Kho bạc Nhà nước

Bài viết tìm hiểu thực trạng công tác kế toán ngân sách nhà nước ở một số địa phương, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chứng từ và sổ kế toán trong công tác kế toán Kho bạc Nhà nước địa phương.