Hợp tác công - tư trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Huy động nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng được xác định là một trong ba khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2015 của tỉnh Phú Thọ. Từ năm 2010 đến năm 2014, tỉnh đã triển khai thực hiện 242 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng then chốt, với tổng vốn huy động đạt trên 23 nghìn tỷ đồng, trong đó có 03 dự án được thực hiện theo hình thức hợp tác công - tư.