Hướng dẫn lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường: Dự án xử lý nước thải đô thị

Giới thiệu tóm tắt dự án xử lý nước thải đô thị; thu thập số liệu, khảo sát và đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực dự án xử lý nước thải đô thị; đánh giá tác động của dự án xử lý nước thải đô thị tới môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội; các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án xử lý nước thải đô thị đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội; chương trình quản lý và quan trắc, giám sát môi trường; tham vấn ý kiến cộng đồng; giới thiệu cấu trúc và nội dung của báo cáo ĐTM của dự án.