Kế thừa một số đặc điểm kiến trúc và văn hóa truyền thống làng xã Đồng bằng Bắc Bộ trong thiết kế quy hoạch các khu đô thị mới ven biển

Bài viết trình bày việc đề xuất quan điểm kế thừa trong thiết kế quy hoạch các khu đô thị mới ven biển ở 3 khía cạnh: Lựa chọn cao độ quy hoạch nền chống nước biển dâng, bố trí các vùng đệm sinh thái tránh gió bão, phát huy vai trò của không gian công cộng và tính linh hoạt trong thiết kế.