Kế toán quản trị chiến lược – công cụ tạo lợi thế cạnh tranh

Bài viết với mục tiêu nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của lý thuyết kế toán quản trị chiến lược, qua đó thấy được vai trò của lý thuyết kế toán quản trị chiến lược và các kỹ thuật của nó trong việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp để đạt được hiệu quả và lợi thế cạnh tranh.