Kế toán quản trị - Yêu cầu và cách thức áp dụng ở Việt Nam

Bài viết làm rõ bản chất, phạm vi nội dung và phương pháp của kế toán quản trị, thống nhất về nhận thức và phương thức tiến hành ở Việt Nam để kế toán quản trị thực sự là công cụ cần thiết và hữu hiệu cho các nhà quản trị doanh nghiệp.