Khó khăn trong tổ chức công tác kế toán tại hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong tổ chức công tác kế toán tại các hợp tác xã nông nghiệp khi áp dụng chế độ kiểm toán mới.