Kiến trúc bản địa Việt Nam trong thế giới đương đại

Bài viết phân tích khái niệm kiến trúc bản địa, biểu hiện của nó trong kiến trúc ở một số thành phố tiêu biểu của Việt Nam thông qua các yếu tố tác động về mặt khí hậu, địa lý, cảnh quan và ngữ cảnh văn hóa, Đồng thời chỉ ra một số phương thức biểu hiện tính bản địa trong kiến trúc đương đại Việt Nam thông qua một số tác phẩm kiến trúc đương đại tiêu biểu của Việt Nam những năm gần đây.