Kiến trúc nhà công cộng phong cách tân cổ điển trước năm 1945 tại Hà Nội

Các công trình kiến trúc công cộng phong cách Tân cổ điển xây dựng trước năm 1945 là một bộ phận quan trọng hàng đầu trong di sản kiến trúc Pháp thuộc ở Hà Nội và có giá trị cao về mặt kiến trúc, lịch sử, văn hoá. Tuy nhiên, do chưa được đánh giá đúng mức, nhiều công trình đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Bài viết này giới thiệu những giá trị cơ bản về mặt kiến trúc của một số công trình tiêu biểu, đồng thời hệ thống hoá các công trình công cộng theo phong cách Tân cổ điển ở Hà Nội nhằm hướng tới một sách lược bảo tồn, trùng tu, tôn tạo bộ phận di sản kiến trúc này.