Kỹ thuật và thủ thuật lập trình hướng đối tượng PHP - Tập 2: Phần 2 - Nguyễn Minh, Lương phúc

Kỹ thuật và thủ thuật lập trình hướng đối tượng PHP - Tập 2: Phần 2 gồm nội dung chương 10 đếm chương 12. Nội dung phần này trình bày các vấn đề như: Xử lý các lỗi, bảo vệ an toàn PHP, mở rộng PHP.