Lý thuyết đại diện vận dụng trong nghiên cứu kế toán quản trị

Bài viết giới thiệu tóm tắt quá trình phát triển của kế toán quản trị, sự phát triển của lý thuyết đại diện, nội dung chính của lý thuyết đại diện, các loại chi phí phát sinh do sự tách rời giữa quyền sở hữu và quản lý doanh nghiệp cùng với hiện tượng thông tin bất đối xứng và ứng dụng lý thuyết đại diện trong nghiên cứu kế toán quản trị.