Mối quan hệ giữa công cụ kế toán quản trị chiến lược và vốn trí tuệ

Bài viết gợi ý các nhà quản trị nhóm công cụ nào của kế toán quản trị chiến lược sẽ phù hợp để quản lý cho bộ phận nào của vốn trí tuệ; chứng minh nhóm công cụ kế toán chiến lược được sử dụng để quản lý vốn con người; các nhóm công cụ quản trị chi phí chiến lược, kế toán chiến lược, kế toán đối thủ cạnh tranh, kế toán khách hàng đều có ý nghĩa để quản lý vốn cấu trúc.