Mối quan hệ giữa vốn tri thức, kế toán quản trị và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp - Một số hàm ý khi áp dụng mô hình này vào các doanh nghiệp tại Việt Nam

Bài viết tìm hiểu mối quan hệ giữa vốn tri thức với hệ thống kế toán quản trị và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp từ đó đề xuất một số hàm ý về mặt quản trị giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh.