Mức độ áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam - Kết quả từ nghiên cứu thực nghiệm

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố ngẫu nhiên đến mức độ áp dụng kế toán quản trị và đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao trình độ kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.