Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia hóa học giảm co ngót đến một số tính chất của bê tông tính năng cao

Bài báo trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia hóa học giảm co ngót đến tính công tác và một số tính chất cơ lý của bê tông tính năng cao trong phòng thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu thêm các nội dung chi tiết của bài báo.