Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Bài viết phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến hệ thống thông tin kế toán quản trị là hết sức cần thiết giúp các doanh nghiệp sản xuất và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có cái nhìn tổng thể và chi tiết về thực trạng các yếu tố ảnh hưởng.