Nghiên cứu giải pháp tối ưu hóa sơ đồ bấc thấm trong xử lý đất nền yếu

Trong bài viết này tác giả vận dụng lý luận công trình và mô hình số học tiến hành tiến hành tối ưu hóa sơ đồ bố trí bấc thấm.