Nghiên cứu khả năng ứng dụng phần mềm Plaxis-3D trong phân tích tương tác kết cấu móng đất nền làm việc đồng thời

Bài viết trình bày việc so sánh kết quả nội lực moment và lực cắt giữa phần mềm PLAXIS 3D với kết quả phân tích từ phần mềm ETABS. Từ đó có thể thấy được khả năng ứng dụng phần mềm PLAXIS 3D trong việc phân tích và thiết kế công trình có xét đến tương tác hệ kết cấu móng-đất nền làm việc đồng thời.