Nghiên cứu thuật toán và thành lập chương trình chuyển đổi tọa độ trong trắc địa công trình

Bài viết Nghiên cứu thuật toán và thành lập chương trình chuyển đổi tọa độ trong trắc địa công trình nghiên cứu một số bài toán chuyển đổi tọa độ trong Trắc địa công trình và lập trình để giải các bài toán chuyển đổi tọa độ trên máy tính, góp phần nâng cao hiệu quả và phạm vi sử dụng các số liệu tọa độ trong các mục đích của trắc địa công trình.