Nghiên cứu tương tác của hệ khung - móng - đất nền dưới tác dụng của các trận động đất thực

Nghiên cứu sử dụng PLAXIS 3D - 2017 mô phỏng khung gian bê tông cốt thép từ đó đánh giá vai trò cũng như ảnh hưởng SSI tới phản ứng kết cấu bên trong điều kiện đất nền Việt Nam.