Những tác động của công nghệ Blockchain ảnh hưởng đến kế toán và kiểm toán

Bài viết giới thiệu hai loại của Blockchain và trình bày các tính năng công nghệ của chúng; thảo luận về những tác động của Blockchain đối với ngành kiểm toán và chi tiết hơn đó là các cơ hội và thách thức của hai loại Blockchain đối với kiểm toán viên.