Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong điều kiện của tỉnh Bình Phước

Bài viết nghiên cứu tình hình thuận lợi, khó khăn và những hạn chế của tỉnh Bình Phước trong quá trình thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; các hoạt động khởi nghiệp tại địa phương này từ đó đưa ra các kiến nghị nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với điều kiện của địa phương.