Phương pháp xây dựng cơ sở hạ tầng như một dịch vụ điện toán đám mây

Với mô hình triển khai công nghệ thông tin truyền thống của các đơn vị, doanh nghiệp thì cơ sở hạ tầng mạng, máy chủ, hệ thống, lưu trữ hoạt động một cách rời rạc, mỗi máy chủ được phân bổ cho các phòng ban khác nhau của đơn vị để chạy ứng dụng, chính vì vậy tài nguyên hệ thống không được sử dụng tối ưu, gây lãng phí, khó khăn trong quản lý và nâng cấp, mở rộng hệ thống. Vậy bài toán đặt ra là cần phải xây dựng mô hình tập trung tài nguyên máy chủ để chia sẻ cho nhiều ứng dụng cũng được sử dụng, thay vì phải đầu tư nhiều máy chủ vật lý cho các ứng dụng khác nhau, nay chỉ cần một số lượng máy chủ rất ít ví dụ một hoặc hai máy chủ vẫn có thể chạy được rất nhiều ứng dụng mà không cần đến máy chủ dự phòng. Phương pháp giải quyết bài toán trên là xây dựng mô hình đám mây IaaS (cơ sở hạ tầng như một dịch vụ).