SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM(VAS) VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ(IAS)

Chuẩn mực kế toán: gồm những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản để ghi sổ kế
toán và lập báo cáo tài chính (Điều 8, Luật Kế toán năm 2003 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2003). Chuẩn mực kế toán Việt Nam (viết tắt là VAS): Tại Việt Nam bắt đầu từ năm 2001, Bộ
Tài chính là cơ quan ban hành Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam bao gồm các chuẩn mực kế
toán. Cho đến thời điểm này Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành được 26 Chuẩn
mực.