Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến kế toán quản trị và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Bài viết tiến hành nghiên cứu những tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến kế toán quản trị và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và đề xuất các giải pháp hoàn thiện. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.