Tạp chí Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Số 20/2018

Các nội dung của tạp chí gồm: khởi nghiệp du lịch cơ hội cho các dự án đổi mới sáng tạo; Falling Walls Venture kêu gọi đề cử; năm startup lĩnh vực giao thông tại Việt Nam; Youth Co:Lab khuyến khích nhà khởi nghiệp xã hội trẻ; NOVAON khát vọng quảng cáo trực tuyến trên đất Việt; Trung Quốc tham vọng trở thành siêu cường quân sự nhờ tiến bộ của các công nghệ đột phá; sở hữu trí tuệ và khởi nghiệp công nghệ (P1)