Tối ưu quá trình học cây quyết định cho bài toán phân lớp theo cách tiếp cận khoảng mờ lớn nhất

Trong bài báo này, đề xuất khái niệm khoảng mờ lớn nhất để xây dựng phương pháp học quy nạp cây quyết định mờ HAC4.5*, nhằm thu được cây quyết định mờ đạt được tối thiểu về số nút trên cây nhưng có khả năng dự đoán cao.