ỨNG DỤNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG

Lời cảm ơn
- Tôi xin chân thành cảm ơn tới bộ môn Tin Học Xây Dựng, xí nghiệp kết cấu công ty tư vấn xây dựng CDC, một số bạn sinh viên đã giúp đỡ tôi hoàn thiện tập tài liệu này.
Mục đích :
- Cung cấp những kiến thức nâng cao về Etabs. - Sách chỉ là tài liệu tham khảo, tác giả không chịu trách nhiệm về nội dung trong sách ! - Các kỹ năng căn bản sẽ được đề cập đến trong từng ví dụ.
Đối tượng :
- Tài liệu tham khảo cho sinh viên, các kỹ sư đã biết sử dụng phần mềm Sap2000.
Giới hạn
- Tài liệu giới hạn trong việc giải các bài toán trong giới hạn đàn hồi tuyến tính (Linear). (Lý thuyết đàn hồi tuyến tính được xây dựng trên cơ sở giả thiết biến dạng nhỏ, lý thuyết đàn hồi phi tuyến dựa trên giả thuyết biến dạng lớn). - Các vị dụ và lý thuyết tính toán cung cấp cho phiên bản Etabs 8.54.
Tài liệu tham khảo
- Phương pháp số trong cơ học kết cấu (Gs. Pts. Nguyễn Mạnh Yên). 1
- Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn (GS. TSKH. Võ Như Cầu). - Manual Etabs (CSI). - Three – Dimensional Static and Dynamic Analysis of Structures (Edward L.Winlson) - CSI Analysis Reference Manual (CSI) - Một số bảng tính của Công ty Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng – CDC (Consultants – Designer & Constructors Corporation).